Infant Joy е търговското наименование на „Сиена Джой” ЕООД.

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Сиена Джой ЕООД, по-долу за краткост “Търговец”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на уебсайт http://infantjoy.bg, наричани по-долу за краткост потребители, от друга.

Сиена Джой ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205967634 адрес по рег. гр. Банско Грамадето бл. В ет. 1, имейл адрес info@infantjoy.bg, телефон 0899130214 и с настоящ адрес на упражняване на дейността: гр. Благоевград ул. ’’Георги Попов‘‘ 45.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

Настоящият документ съдържа информация за дейността на Сиена Джой ЕООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от Сиена Джой ЕООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и Търговеца. Тези условия обвързват всички потребители, които разглеждат или използват сайта за пазаруване, като с натискане на бутона “Направи Поръчка”/”Поръчай”, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Търговеца договор.

Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт/Онлайн магазин – http://infantjoy.bg и всички негови подстраници.

Потребител – всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Стока – движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи. Стоки са и вода, газ и електрическа енергия, когато се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество.

Договор за продажба – договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

Предоставяни услуги

 1. На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Търговеца стоки.

Поръчка

 1. Потребителите използват интерфейса на уебсайта, за да сключват договори с Търговеца за предлаганите стоки.

2.1. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от Търговеца

2.2. При липса на наличност от дадена стока Търговецът си запазва правото да откаже поръчката.

2.3. След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на Търговеца, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.

2.4. Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.

2.5. При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

 1. Търговецът има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.

3.1. Търговецът има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:

 1. е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
 2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Търговеца;
 3. са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо Търговеца.

Цени

 1. Цените на предлаганите стоки са тези, посочени на уебсайта на Търговеца към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

4.1. Цените на стоките включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

 1. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.
 2. Търговецът може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от Търговеца. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

6.1. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

Плащане

7. Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез методите:  наложен платеж или чрез кредитна/дебитна карта към онлайн пос терминал на ДСК.

8. Със заплащането на наложения платеж при куриер или в офис на куриер на Еконт, на Потребителя бива издаван официален, КАСОВ БОН от фирма Еконт по подписано споразумение за онлайн продажби без касов апарат между Сиена Джой ЕООД и Еконт Експрес ООД.

9. Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

10. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги в случая Банска ДСК, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

11. Търговецът не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Търговеца.

Отказ от договора и замяна

 1. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от покупка на стока, независимо дали е направена с онлайн регистрация, като гост, по и-мейл или по телефон, в 14-дневен срок , считано от датата на получаване на стоката от потребителя, когато са изпълнени изискванията на чл. 52, чл. 54 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП). “Сиена Джой” ЕООД, следва законоустановените стандарти за връщане и отказ на поръчка, учредени от Комисията за защита на потребителите в България.
 2. За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Търговеца за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.
 3. Търговецът публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора (формуляр за връщане и замяна в рамките на 14 дни). Формулярът може да свалите от тук –> ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА_InfantJoy
 4. За упражняване правото на отказ потребителя следва да подпълни предоставения формуляр и да го прикачи към връщаната стока/и.
 5. Потребителят е длъжен да върне стоките с куриерски услуги за своя сметка до адрес: гр. Благоевград ул. “Георги Попов” 45 с получател фирма Сиена Джой ЕООД, задължително заедно с касовата бележка и фактура, ако има такава, като ги предаде на Търговеца или на упълномощено от последното лице заедно с върнатата стока.
 6. При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба, пране, придружаваща миризма на парфюм, цигарен дим или нарушен търговския вид, с всичките си опаковки, стикери и етикети.
 7. Търговецът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
 8. В случай че Потребителят не изпълни задължението си за връщане на стокaта, без да уведоми Търговеца за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
 9. Когато във връзка с изпълнението по договора Търговецът е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, Търговецът има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.
 10. Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са бански, бельо, памперс гащи и стоки направени по поръчка за потребителя.
 11. Търговецът възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки до 10 дни от приемането им.

22.1. В случай че потребителят е направи плащане по договора с банкова карта и е упражнил правото си на отказ от договора, възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 10 работни дни.

22.2. В случаите, когато потребителят не е изпълнил изискванията за връщане на предоставените стоки Търговеца има право да откаже връщане на заплатените суми или съответно да прихване сумите на ползваните услуги от сумите, дължими на потребителя.

22.3. В случаите, когато Потребителят връща стока с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Право на рекламация

23. Когато стоката не съответства на поръчката, Търговецът е длъжен да я приведе в съответствие с нея. Привеждането на потребителската стока в съответствие с поръчката трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

24. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

25. При получаване потребителят има право да провери съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката. След заплащане на стоката и преди да впише своето име и подпис като получател на пратката потребителят трябва да се увери в цялостта на опаковката на своята пратка.

26. В случай на констатирани увреждания на опаковката, съвместно с куриера се съставя констативен протокол, в който се описва вида, състоянието на опаковката и състоянието на наличното съдържание на пратката.

27. Рекламации относно вида и цялостта на пратката следва да се предявяват в присъствието на куриера, в момента на получаване на пратката или преди да потребителят да е напуснал офиса на куриера (при получаване на пратката от офис на куриера). След това потребителят има право да се откажете от поръчаните стоки в срок до 14 работни дни от получаване на стоките, в случай, че същите не са използвани, освен за проба (функционалност на стоката, съвпадане на размер), не е увредена цялостта на опаковката им и имат запазен търговски вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката).

28. При констатация на дефектен продукт до 24 часа от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, Търговецът се ангажира продуктът да бъде подменен с нов или да възстанови заплатената от потребителя стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на дефектна стоката са за сметка на доставчика.

29. Ако при получаването на пратката, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка, рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера – още при самото получаване на стоката. Търговеца не приема рекламация в случай, че клиент приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера.

30. След получаване и заплащане на стоката, потребителят може да я рекламира в следните случаи:

 • Ако по време на експлоатация прояви дефекти, предвидени като законово гаранционни.
 • В случаите, предвидени в чл.69, ал. 3 от ЗЗППТ.

31. Търговецът не носи отговорност за:

 • разлика в размера до 2 см.
 • разлика в цветовете или контрастта на стоката поради различните екрани и устройства
 • естественото износване на стоките
 • за появате на дефект/несъответствие след третирането и – пране, сушене в сушилня, гладене на високи температури.

32. Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато:

 • при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;
 • несъответствието/дефектът са в резултат на неправилното използване/третиране на стоката от Потребителя
 • се е възползвал от предоставената опция “преглед” при доставка и е приел и заплатил стоката без да установи несъответствие.

33. Рекламацията се подава устно на посочения от Търговеца телефон или писмено до адреса на упражняване на дейността на дружеството – гр. Благоевград ул. Георги Попов 45. Търговецът представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация, който следва да бъде изпратен с върнатата стока. Формулярът може да свалите тук –> Формуляр Рекламация infantjoy.bg 

34. При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

 • касова бележка и фактура (ако е издадена такава);
 • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;

35. Търговецът поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.

36. Когато Търговецът удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

37. Търговецът при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя. При неоснователна рекламация, Търговеца има право да върне артикулите към Потребителя и всички куриерски разноски за това да бъдат за сметка на Потребителя.

38. Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.

39. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

40. Потребителят НЕ може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

41. Потребителят НЕ може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Интелектуална собственост

42. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Търговеца (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Търговеца или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

43. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Търговеца, Търговецът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

44. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Търговеца.

45. Търговецът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги. Но НЕ носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по тези Общи условия при настъпване на обстоятелства, които Търговеца не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл. случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на стоки извън контрола на Търговеца.

46. Търговецът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Търговецът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

Прекратяване и разваляне на договора

47. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

48. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Търговеца или прекратяване поддържането на уебсайта му.

49. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Спасителна клауза

50. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Ограничения в отговорността на Търговеца

51. Търговецът не носи отговорност за сайтове и тяхното съдържание, които не са част от www.infantjoy.bg Търговецът не се ангажира да преследва всеки сайт, към който има връзка за незаконно съдържание на авторски права, порногрофия, расизъм и всякакви други действия, забранени от законите на Република България. В случай, че потребител е забелязал подобни нарушения, се задължава да извести за тях ОНЛАЙН МАГАЗИНА, за да бъде отстранен линка към сайта-нарушител.

52. Търговецът не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която се съдържа в онлайн магазина; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването му; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в онлайн магазина от компютърни вируси или други заплахи. Изложената информация в www.infantjoy.bg е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

53. Търговецът не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържаща се в сайтовете, към които има препратки.

54. Търговецът не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна www.infantjoy.bg

55. Търговецът не носи отговорност за изчерпване на складовите наличности.

56. Търговецът не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.

57. Търговецът не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причина извън контрола й.

Влизане в сила и изменения на общите условия

58. Настоящите Общи условия влизат в сила на 01.10.2023г.

59. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни едностранно от Търговеца по негово усмотрение по всяко време или с цел изпълнение на изискванията на действащото законодателство. Отговорност на потребителя е да проверява тези Общи условия във всеки един момент преди да използва онлайн магазина. Ако потребителят използва магазина след публикуването (влизането в сила) на промените, тези действия на потребителя ще се приемат като потвърждение за това, че потребителят е приел и се е съгласил с промените в настоящите Общи условия.

60. Поръчвайки стоки от Търговеца /както онлайн, така и по друг начин/ или приемайки доставката на такива стоки, описани във формата за поръчка, потребителят се съгласява да бъде обвързан с и приема настоящите Общи условия.

61. За всяко изменение в настоящите Общи условия по сключен договор Търговеца е длъжен да уведоми потребителя в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочени от него телефон/електронна поща/адрес за кореспонденция. В случай, че не е съгласен с измененията в общите условия, потребителят има право да се откаже от сключения договор, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия.

62. В този случай потребителят упражнява правото си на отказ, като изпраща до Търговеца писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението за промяна в Общите условия. (Забележка: Това право на потребителя не се прилага в случаите, когато изменението в общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт.). В случай, че потребителят по сключения договор е бил уведомен от Търговеца за промяна в Общите условия, но не е упражнил правото си да се откаже по посочения по-горе срок и ред, то се счита, че той е приел измененията в Общите условия и те го обвързват.

63. Търговецът си запазва правото да променя тези условия, без предизвестие, по всяко време по собствено усмотрение.

64. С настоящето потребителят се съгласява, че всички последващи покупки се регулират от Общите условия, публикувани на сайта към датата на съответната покупка. В зависимост от изпълнението на Общи условия и всякакви техни модификации, Търговеца предоставя на потребителя („Крайния потребител”) лично, неизключително, непрехвърляемо право да влиза в и да използва онлайн магазина.

Решаване на спорове

65. Спорове между страните по настоящите Общи условия могат да се решават чрез непосредствени преговори между тях, както и по реда за извънсъдебно разрешаване на спорове, предвиден в действащото законодателство, включително чрез сключване на извънсъдебно споразумение и използване на платформа за ОРС (онлайн решаване на спорове). При непостигане на съгласие всяка от страните може да поиска съдействието на Комисията за защита на потребителя или да отнесе спора пред компетентния съд.

Приложимо право

66. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Желаем Ви приятно пазаруване!

С уважение,

Екипът на infantjoy.bg